Girls Travel
Saturday, November 9, 2019
 GU9 Owls2
Rocky Hill1
Boys Travel
Sunday, November 3, 2019
 BU10 Inferno2
Canton1
Saturday, November 2, 2019
 BU10 Inferno1
Canton2